The official english website of Shinichi Hoshi 日本語

Comics

AKITA SHOTEN

Under each title is the book cover's illustrator
Gogo no Kyoryu
(A Dinosaur Afternoon)
Takako Shimrua
Sora e no Mon
(A Gate to the Sky)
Shiho Suzuki
Short-Short Shotaiseki
(A Reserved Seat)
Takako Shimura, Shiho Suzuki and Mohiro Kito
Shitashigena Akuma (The Friendly Demon)
Masakazu Ishiguro
Uchu karano Kyaku (The Guest from Space)
Shuzo Oshimi
© 2009-2021 The Hoshi Library